logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Пресконференция по случай стартирането на проект BG 05/1719 „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП

На 15 юли 2015 г. от 11 часа в залата на  Държавен архив Смолян се проведе пресконференция по случай стартирането на  проект BG 05/1719  „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“,  финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2015. Проектът се реализира от Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ в партньорство със Сдружение „Екосвят Родопи“. Бюджетът на проекта възлиза на стойност: 20 559.13 евро, от който:  БФП :18 298.16 евро и собствен принос:  2 260.97 евро.  Проектът ще се изпълнява в рамките на 10 месеца. По време на пресконференцията,  председателят на УС, д-р Мони Турналиев представи новият Управителен съвет на ЦУРП, целите, визията и мисията на неправителствената организация, която функционира от 1997 г. и през годините е реализирала множество обществени инициативи и проекти в различни сфери и която  днес рестартира активната си проектна дейност с пресконференцията по повод на стартирането на настоящия си проект. Д-р Турналиев представи и екипа за изпълнение на проекта. Зам.-председателят на УС на ЦУРП д-р Росен Хаджииванов припомни на обществеността историята и проектите на сдружението, като акцентира върху най-устойчивият проект на ЦУРП инициирал разкриването на Дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост в гр. Смолян, който през последните 15 години е в подкрепа на  хората с увреждания и техните семейства. Инж. Лидия Арсова, председател на УС на сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян,  представи накратко дейността на сдружението, което също е създадено през 1997 г.  и  през годините е изключително активно и успешно при изпълнението на младежки проекти, проекти с екологична насоченост и устойчиво развитие. Тя подчерта приноса на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство към развитието на гражданското общество и постигнатото от Сдружение „Екосвят Родопи“ по проектите „Устойчиви неправителствeни организации за адекватна младежка политика“ и „Насърчаване на активното гражданство на младите хора“. Инж. Арсова изрази увереността си, че доброто партньорство между двете организации ще даде добавена стойност в пъти към изпълнението на проекта и ползите за целевата група и за местнатните общности от неговата реализация. Дейностите включени в проекта бяха представени от г-н Илия Годев, дългогодишен експерт и консултант в сферата на проектния мениджмънт, както следва:

  • Провеждане на 7 теоретични и практически обучения в различни села от 4 общини на Смолянска област за 84 младежи по събиране и съхранение на богатствата на Родопа планина. Обученията ще бъдат съобразени със специфичните горски дарове във всяко населено място. Младежите ще обогатят познанията си и придобият умения за природощадящо събиране и съхраняване на билки, гъби и диворастящи плодове и да изградят в себе си отношение към грижа и опазване на природата за да могат да се възползват от нейните плодове и в следващи години;
  • Издаване на специализирано списание с билков календар, което ще затвърди познанията на участниците и ще разпространи постигнатото по проекта;
  • Провеждане на конференция на тема „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, която ще  събере заинтересовани страни за обсъждане на проблеми по устойчивото развитие на планината, мерките за опазване на околната среда, популациите и застрашените видове. Конференцията ще бъде съпроводена от Изложба на култивирани билки и подправки и демонстрация на начини на отглеждане в домашна среда.

Различни идеи за включване на дейности, свързани с тематиката на проекта и/или неговото надграждане в бъдеще бяха изказани от участниците в пресконференцията от други неправителствени организации и институции.  Дискутирана беше и необходимостта от по-голяма подкрепа от страна на местните власти по отношение на дейността на неправителствения сектор.

IMG_0741 IMG_0744 IMG_0730 IMG_0751

facebook