logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Сдруженията „Център за устойчиво развитие на планината” и „Екосвят родопи” – Смолян финализираха изпълнението на проект „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на област Смолян”, финансиран по програмата за подкрепа на неправителствени организации по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство

В периода юни – 2015 – март 2016 год. Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ – Смолян и Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян изпълниха проект BG05/1719 „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България /www.ngogrants.bg/ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2015. Бюджет на проекта- 20 559.13 евро, от който: Безвъзмездна финансова помощ 18 298.16 евро; Собствен принос: 2 260.97 евро.

Проектът бе иницииран от общата загриженост на двете сдружения за Родопа планина, за необходимостта от ефективни политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси и повишаване на приносът за участието на неправителствените организации при стимулирането на политики за.

Проведените 7 информационни срещи в Девин, Борино, Змеица, Барутин, Смолян, Смилян, Могилица, както и двудневните теоретични обучения и еднодневни практикуми по събиране и съхранение на билки, гъби и диви плодове бяха изключително полезни за всички участници. Обучителните програми бяха съобразени със специфичните горски дарове във всяко населено място, а в практикумите групите под ръководството на експерти разпознаваха билки, като прилагаха наученото за природощадящото им събиране, споделяха знания и практики за употреба на билките. Много емоционални занимания имаше и при засаждането на билки за домашно отглеждане от учениците от Девин и Борино.

Всички 98 участници, независимо от възраст и социален статус, проявиха заинтересованост и загриженост за съхранение на природните богатства на Родопите и удовлетворение от получените знания за събиране, съхранение на билки, гъби и диворастящи плодове. Алтернативите за допълнителни доходи от събирането и предаването им в пунктовете за изкупуване също бяха широко дискутирани. Както и убеждението, че всеки трябва да изгради в себе си отношение към грижа и опазване на природата за да може да се възползва от нейните плодове и в следващи години.

В помощ на участниците, но и на всички интересуващи се е издаден специализиран бюлетин „ЕКОРОДОПИ”, в който освен полезната информация за най-масовите билки в Родопите, има и полезна информация както за общите правила за начините на събиране, сушене и съхранение на билките, така и за специфични изисквания за всяка билка с оглед максималното съхранение на лечебните и качества. Във фенологичен календар се посочва през кои месеци се събират отделните елементи – корен, листа, цвят, стъбло – на всяка билка. Посочени са и адресите на пунктовете за събиране на билки в Смолянска област.

На 21 март 2016 г. Конференцията на тема “Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, събра заинтересовани страни за обсъждане на проблеми по устойчивото развитие на планината, мерките за опазване на околната среда, популациите и застрашените видове.

74 участници в обученията по проекта, представители на държавни и общински структури, бизнес, неправителствени организации и граждани емоционално и отговорно споделяха загрижеността си и предлагаха конкретни мерки за опазване на околната среда. Дора Янкова, народен представител и член на Групата за приятелство България – Норвегия защити необходимостта от създаване на Родопска конвенция за опазването на планината като инструмент за решаване на регионални проблеми в трансграничния регион. по модела на Алпийската и Карпатската конвенция. Акценти на конференцията бяха и представянето на успешни бизнес модели в подкрепа на устойчивото развитие и опазването на биологичното разнообразие, приложението на Закона за лечебните растения и контрола на регионално ниво, пчелите и биоразнообразието като част от актуалните проблеми за опазването на околната среда, регионалното измерение за Смолянска област за устойчивото развитие на планината . Участниците в конференцията разискваха, че ресурсите на планината не са използвани ефективно, че е необходимо да се вземат мерки за маркетинг на екологично чистите ни продукти, екологични проблеми и необходимостта от реализиране на подобни проекти от неправителствените организации. Във връзка с това беше подкрепена и идеята за създаването на Обществен форум като форма за възможност за участие на гражданите и неправителствените организации в диалози с общински и държавни структури.

Беше отчетена позитивната роля на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансов меморандум на ЕИП 2009 – 2015 както за развитие и изграждане на капацитет на неправителствения сектор, така и за подпомагане на гражданското участие в различни аспекти на обществения живот.

Моменти от изпълнението на проекта ще видите на Изложба във фоайето на Младежки дом.

Всички материали по проекта може да се видят на сайтовете на партньорските организации www.curp-smolyan.eu и www.bilki.ngogrants.ecorodopi.eu

Покана за Пресконференция

ПОКАНА
за Пресконференция
на 4 април 2016 г. от 11 часа, Младежки дом Смолян

 

Уважаеми господа,
Имаме удоволствието да Ви поканим на ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на 04 април 2016 г. от 11 часа в зала Младежки информационно-консултантски център ЯКО в Младежки дом Смолян.
Пресконференцията е по повод приключване на изпълнението на проект „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“.
Проектът се изпълнява от Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ – Смолян и Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян в рамките на Програма за подкрепа на неправителствените организация в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 .
Моля да се запознаете с приложеното Прес съобщение.

За допълнителна информация и въпроси, може да се обръщате към
Анета Шехонова – Координатор проект тел. 0898858658 E-mail: curp.smolyan@abv.bg
Лидия Арсова – Експерт информация, комуникация и публичност тел.0878775919
E-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg

www.bilki.ngogrants.ecorodopi.eu

Тематична конференция „Устойчиво развитие и опазване на околната среда”

Тематична конференция  „Устойчиво развитие и опазване на околната среда” се проведе в РИОСВ Смолян  на 21 март 2016 г.  Проявата бе организирана в рамките на проект „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област”, реализиран от Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината” /ЦУРП/ – Смолян с партньорството на Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян.

В рамките на конференцията бе представена идеята за създаването на Родопска конвенция за опазването на планината като инструмент за решаване на регионални проблеми в трансграничния регион.  Дора Янкова, народен представител и член на Групата за приятелство България – Норвегия защити необходимостта от такъв регулационен документ по модела  на Алпийската и Карпатската конвенция. Тя е продиктувана от налагащите се неблагоприятни тенденции: задълбочаващ се контраст в качеството на живот в сравнение с други райони, обезлюдяване и застаряване на населението. Тя поздрави организаторите на конференцията за постигнатия голям интерес от страна на местната общност, неправителствените организации и участниците от обученията в Смолян, Девин, Могилица, Смилян, Борино, Барутин, Змеица.
Представянето на успешни бизнес модели в подкрепа на устойчивото развитие и опазването на биологичното разнообразие бе друг акцент на конференцията. Примери от националната и международна практика бяха демонстрирани от Андреана Трифонова. Към всеобщата констатация за неизползваните ресурси на Родопския регион бяха формулирани и основни пропуски – липсващи връзки между предприемачество, образование и научни изследвания, проблеми в качественото предлагане на местните продукти, отсъствие на маркетинг и реклама, трудна защита на гарантиран произход, невъзможност за конкурентност поради спецификата на планинското производство.
Регионалното измерение и проблеми за устойчивото развитие на планината бяха застъпени в презентацията на Радка Тунева, главен експерт „Регионално развитие” в Областна администрация – Смолян. За приложението на Закона за лечебните растения и контрола на регионално ниво говори експертът от РИОСВ Георги Георгиев.
Темата за пчелите и биоразнообразието като част от актуалните проблеми за опазването на околната среда бе разработена от Михаела Йорданова  от Сдружение „Диви Родопи” – Смолян. За възможностите за финансиране на инициативи и проекти в сферата на околната среда и устойчивото развитие по оперативна програма „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони информираха Андреана Трифонова и Анна Бичокова, експерти в Областния информационен център. Д-р Мони Турналиев, председател на УС на ЦУРП, се фокусира на стремежа да се търси устойчивост на започнатите дейности по реализирания от неправителствената организация проект. Председателят на УС на партньорската организация по проекта „Екосвят Родопи” Лидия Арсова представи финансиращия орган – Програмата за подкрепа на НПО в България, действаща по Финансов меморандум на ЕИП 2009 – 2015. Поставените теми предизвикаха активни дискусии сред участниците в конференцията – представители на различни организации и институции, на малкия бизнес, на неправителствени и браншови сдружения, научни работници, участници във фокус групите по проекта.
 Присъстващите на конференцията се изказаха в подкрепа на създаването на Обществен форум като форма на комуникация с различни власти и държавни структури при поставянето, обсъждането и намирането на решения по важни за жителите на Смолянска област проблеми. Това е начин да се чуе гласът на гражданското общество, което активно да участва в развитието на местната общност. Ще се търсят подходи за изграждането на Обществен форум чрез инициативна група от граждани с активна обществена позиция.

Покана за конференция

Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ гр. Смолян и сдружение „Екосвят Родопи“- Смолян отправят покана към всички заинтересовани лица да вземат участие в тематична конференция „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, която ще се проведе в залата на РИОСВ – Смолян на 21 март 2016г. от 10.00 часа.

Конференцията се провежда в рамките на проект BG 05/1719 „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“, с финансовата подкрепа на програмата за подкрепа на НПО в България (www.ngogrants.bg) по ФМ на ЕИП 2009-2015.

програма-тематична конференцияPlakat

Обучение и практикум в с. Борино

Обучение в с. Борино с участие на 15 ученика от 10 и 11 клас за билки, намиращи се в околностите на селото. Практикума е за билки, отглеждани в домашни условия. Разделени на отбори, изготвиха страхотни пана от изсушени билки.

Посадиха в саксии различни билки, които ще бъдат изложени на заключителната изложба по проекта.

Обучение и практикум в Девин

Обучение с ученици от СПТУ „Христо Ботев” в Девин. В него участваха 13 ученика от различни класове. Обучението за билки, намиращи се в околностите на Девин беше изключително емоционално. Практикума е за билки, отглеждани в домашни условия. Учениците посадиха различни билки, които ща бъдат отглеждани в училището и наблюдавано тяхното развитие.12662671_901583746622980_5140057088903272939_n

Резултат от проведените 5 обучения и практикуми

Общо резултата от проведените 5 от предвидените 7 обучения и практикуми е следният:

Общо: 57  участници (от тях 28 младежи) придобиха практически умения за разпознаване на масовите билки, природощадящи начини за събиране на билки, гъби и диви плодове. Участниците изградиха необходимите базисни практически умения за събиране на билки, гъби и плодове при съхраняващ режим, опазващ билковото разнообразие и популация. Тези придобити умения ще бъдат полезни за тяхното дългосрочно препитание от даровете на природата и ще допринесат за по-устойчиво използване на природните ресурси в региона и живот в хармония с природата.

Практикум в с. Змеица

 

На 23 септември 2015  г.  в село Змеица, община Доспат се проведе петият практикум.

Екип за провеждане на практикум:

 • Лектор – д-р Емилян Попеску;
 • Фасилитатор – Анета Шехонова;
 • Организатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 15 души ( от тях  7 на възраст до 29г.)

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включва: Разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: до хижа „Райски кът“.

Обучение в с. Змеица

На 21 и 22 септември 2015  г.  в село Змеица, община Доспат се проведе петото двудневно обучение в местно кафене.

Екип за провеждане на обучението:

 • Лектор – д-р Емилян Попеску;
 • Фасилитатор – Анета Шехонова;
 • Организатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 18 души ( от тях 11 на възраст до 29г.)

Д-р Емилиян Попеску представи на участниците в обучението следните теми, включени в обучителната програма за с. Змеица: Основни правила при събиране, пречистване и сушене на билките, гъбите и диворастящите плодове Фенологичен календар – употребяема част, време на събиране и рандеман. Качествени изисквания, на които трябва да отговарят билките, сходни видове, отровни лечебни растения. Ботаническо описание, употребяема част, време и начин на бране и заготовка на корен гръмотрън, корен коприва и корен репей. Ботаническо описание, употребяема част, време и начин на бране на борови връхчета, жълт кантарион, офика/калина/, лайка, киселица и мащерка част. Технология на отглеждане на калина/офика/-сушене, ронене и егализиране, рандеман. Качествени изисквания към билките, гъбите и диворастящите плодове.

Участниците в обучението придобиха конкретни знания за биоразнообразието на територията на с. Змеица, разпознаване на масовите билки и времето, в което се събират отделните части, начин на съхранение на билки, гъби и диви плодове.Те също така  имаха възможност да получат конкретни отговори и на други от интересуващите ги въпроси от страна на лектора.

Практикум в с. Барутин

На 06 септември 2015  г.  в село Барутин, община Доспат се проведе четвъртия практикум.

Екип за провеждане на практикум:

 • Лектор – д-р Емилян Попеску;
 • Фасилитатор – Анета Шехонова;
 • Организатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 5 души ( от тях  5 на възраст до 29 г.).

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включва: Разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: местност „Владово дере“.