logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Тематична конференция „Устойчиво развитие и опазване на околната среда”

Тематична конференция  „Устойчиво развитие и опазване на околната среда” се проведе в РИОСВ Смолян  на 21 март 2016 г.  Проявата бе организирана в рамките на проект „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област”, реализиран от Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината” /ЦУРП/ – Смолян с партньорството на Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян.

В рамките на конференцията бе представена идеята за създаването на Родопска конвенция за опазването на планината като инструмент за решаване на регионални проблеми в трансграничния регион.  Дора Янкова, народен представител и член на Групата за приятелство България – Норвегия защити необходимостта от такъв регулационен документ по модела  на Алпийската и Карпатската конвенция. Тя е продиктувана от налагащите се неблагоприятни тенденции: задълбочаващ се контраст в качеството на живот в сравнение с други райони, обезлюдяване и застаряване на населението. Тя поздрави организаторите на конференцията за постигнатия голям интерес от страна на местната общност, неправителствените организации и участниците от обученията в Смолян, Девин, Могилица, Смилян, Борино, Барутин, Змеица.
Представянето на успешни бизнес модели в подкрепа на устойчивото развитие и опазването на биологичното разнообразие бе друг акцент на конференцията. Примери от националната и международна практика бяха демонстрирани от Андреана Трифонова. Към всеобщата констатация за неизползваните ресурси на Родопския регион бяха формулирани и основни пропуски – липсващи връзки между предприемачество, образование и научни изследвания, проблеми в качественото предлагане на местните продукти, отсъствие на маркетинг и реклама, трудна защита на гарантиран произход, невъзможност за конкурентност поради спецификата на планинското производство.
Регионалното измерение и проблеми за устойчивото развитие на планината бяха застъпени в презентацията на Радка Тунева, главен експерт „Регионално развитие” в Областна администрация – Смолян. За приложението на Закона за лечебните растения и контрола на регионално ниво говори експертът от РИОСВ Георги Георгиев.
Темата за пчелите и биоразнообразието като част от актуалните проблеми за опазването на околната среда бе разработена от Михаела Йорданова  от Сдружение „Диви Родопи” – Смолян. За възможностите за финансиране на инициативи и проекти в сферата на околната среда и устойчивото развитие по оперативна програма „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони информираха Андреана Трифонова и Анна Бичокова, експерти в Областния информационен център. Д-р Мони Турналиев, председател на УС на ЦУРП, се фокусира на стремежа да се търси устойчивост на започнатите дейности по реализирания от неправителствената организация проект. Председателят на УС на партньорската организация по проекта „Екосвят Родопи” Лидия Арсова представи финансиращия орган – Програмата за подкрепа на НПО в България, действаща по Финансов меморандум на ЕИП 2009 – 2015. Поставените теми предизвикаха активни дискусии сред участниците в конференцията – представители на различни организации и институции, на малкия бизнес, на неправителствени и браншови сдружения, научни работници, участници във фокус групите по проекта.
 Присъстващите на конференцията се изказаха в подкрепа на създаването на Обществен форум като форма на комуникация с различни власти и държавни структури при поставянето, обсъждането и намирането на решения по важни за жителите на Смолянска област проблеми. Това е начин да се чуе гласът на гражданското общество, което активно да участва в развитието на местната общност. Ще се търсят подходи за изграждането на Обществен форум чрез инициативна група от граждани с активна обществена позиция.

Покана за конференция

Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ гр. Смолян и сдружение „Екосвят Родопи“- Смолян отправят покана към всички заинтересовани лица да вземат участие в тематична конференция „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, която ще се проведе в залата на РИОСВ – Смолян на 21 март 2016г. от 10.00 часа.

Конференцията се провежда в рамките на проект BG 05/1719 „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“, с финансовата подкрепа на програмата за подкрепа на НПО в България (www.ngogrants.bg) по ФМ на ЕИП 2009-2015.

програма-тематична конференцияPlakat