logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Резултат от проведените 5 обучения и практикуми

Общо резултата от проведените 5 от предвидените 7 обучения и практикуми е следният:

Общо: 57  участници (от тях 28 младежи) придобиха практически умения за разпознаване на масовите билки, природощадящи начини за събиране на билки, гъби и диви плодове. Участниците изградиха необходимите базисни практически умения за събиране на билки, гъби и плодове при съхраняващ режим, опазващ билковото разнообразие и популация. Тези придобити умения ще бъдат полезни за тяхното дългосрочно препитание от даровете на природата и ще допринесат за по-устойчиво използване на природните ресурси в региона и живот в хармония с природата.

Практикум в с. Змеица

 

На 23 септември 2015  г.  в село Змеица, община Доспат се проведе петият практикум.

Екип за провеждане на практикум:

 • Лектор – д-р Емилян Попеску;
 • Фасилитатор – Анета Шехонова;
 • Организатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 15 души ( от тях  7 на възраст до 29г.)

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включва: Разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: до хижа „Райски кът“.

Обучение в с. Змеица

На 21 и 22 септември 2015  г.  в село Змеица, община Доспат се проведе петото двудневно обучение в местно кафене.

Екип за провеждане на обучението:

 • Лектор – д-р Емилян Попеску;
 • Фасилитатор – Анета Шехонова;
 • Организатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 18 души ( от тях 11 на възраст до 29г.)

Д-р Емилиян Попеску представи на участниците в обучението следните теми, включени в обучителната програма за с. Змеица: Основни правила при събиране, пречистване и сушене на билките, гъбите и диворастящите плодове Фенологичен календар – употребяема част, време на събиране и рандеман. Качествени изисквания, на които трябва да отговарят билките, сходни видове, отровни лечебни растения. Ботаническо описание, употребяема част, време и начин на бране и заготовка на корен гръмотрън, корен коприва и корен репей. Ботаническо описание, употребяема част, време и начин на бране на борови връхчета, жълт кантарион, офика/калина/, лайка, киселица и мащерка част. Технология на отглеждане на калина/офика/-сушене, ронене и егализиране, рандеман. Качествени изисквания към билките, гъбите и диворастящите плодове.

Участниците в обучението придобиха конкретни знания за биоразнообразието на територията на с. Змеица, разпознаване на масовите билки и времето, в което се събират отделните части, начин на съхранение на билки, гъби и диви плодове.Те също така  имаха възможност да получат конкретни отговори и на други от интересуващите ги въпроси от страна на лектора.

Практикум в с. Барутин

На 06 септември 2015  г.  в село Барутин, община Доспат се проведе четвъртия практикум.

Екип за провеждане на практикум:

 • Лектор – д-р Емилян Попеску;
 • Фасилитатор – Анета Шехонова;
 • Организатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 5 души ( от тях  5 на възраст до 29 г.).

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включва: Разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: местност „Владово дере“.

Обучение в с. Барутин

На 04 и 05 септември 2015  г.  в село Барутин, община Доспат се проведе четвъртото двудневно обучение в местно кафене.

Екип за провеждане на обучението:

 • Лектор – д-р Емилян Попеску;
 • Фасилитатор – Анета Шехонова;
 • Организатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 5 души ( от тях  5 на възраст до 29 г.). В с. Барутин  младите хора са основно на работа в чужбина. В летния сезон жителите на селото основно са ангажирани със земеделие и поради тази причина нямаше голям интерес за участие в обучението.

Д-р Емилян Попеску представи на участниците в обучението следните теми, включени в обучителната програма за с. Барутин: Основни правила при събиране на билки, гъби и диворастящи плодове. Време и начин на събиране, рандемани. Основни изисквания за събиране на билки под разрешителен режим. Уведомления до РИОСВ, срокове на подаване. Качествени изисквания към билките, гъбите и диворастящите плодове. Ботаническа характеристика и употребяема част на плод синя хвойна , плод шипка и плод киселица. Ботаническа характеристика на черна боровинка. Използваема част-лист и плод. Мечо грозде-разпространение и използваема част. Опазване, възстановяване и рационално използване на лечебните растения.

Участниците в обучението: млади хора придобиха конкретни знания за биоразнообразието на територията на с. Барутин, разпознаване на масовите билки и времето, в което се събират отделните части, начин на съхранение на билки, гъби и диви плодове. Основен интерес за участниците представляват изкупните цени на даровете на природата и пунктовете за изкупуването им.

2 1

Практикум в с. Могилица

Могилица -практикум (4) Могилица -практикум (1) Могилица -практикум (2) Могилица -практикум (3)

На 30 август 2015  г.  в село Могилица, община Смолян се проведе третия практикум.

Екип за провеждане на практикума:

 • Лектор – Йорданка Кацарова;
 • Фасилитатор – Анета Шехонова;
 • Организатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 15 души ( от тях 3 на възраст до 29 г.).

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включи разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: защитена местност „Падала“. Бяха разпознати и събрани 54 вида билки, а по време на практикума се коментираше и конкретното им приложение за лечебни цели.

Обучение в с. Могилица

На 28 и 29 август 2015  г.  в село Могилица, община Смолян се проведе третото двудневно обучение в залата на читалище „България 1937“.

Екип за провеждане на обучението:

 • Лектор – Йорданка Кацарова;
 • Фасилитатор – Анета Шехонова;
 • Организатор – Рабие Кьосева;
 • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 18 души ( от тях 5 на възраст до 29 г.). В с. Могилица младите хора са основно на работа в чужбина или сезонна работа в курортните комплекси на Черно море по време летните месеци. Безработицата в селото има високи нива и голяма част от жителите на Могилица мигрират за да си изхранват семействата, а живеещите там са в голям риск от бедност. Поради тази причина имаше голям интерес от жителите да се включат в обучението за да могат да получат  допълнителни  знания  и  доходи от събирането и предаването на билки, гъби и диви плодове.

Йорданка Кацарова представи на участниците в обучението следните теми, включени в обучителната програма за с. Могилица: Правила при бране на билки, гъби и диворастящи плодове.Заготовка на билките, гъбите и диворастящите  плодове. Сушене. Качествени изисквания към билките, гъбите и диворастящите плодове. Ботаническо описание, употребяема  част. Време и начин на бране и заготовка на билките. Приложение. Корени-глухарче, кръвен здравец, коприва, решетка. Пъпки-борови връхчета, стръкове-жълт кантарион, червен кантарион, бял и жълт равнец. Цветове-лайка, бъз с къса дръжка и липа.

Участниците в обученията: хора в риск от бедност и млади хора придобиха конкретни знания за биоразнообразието на територията на с. Могилица, разпознаване на масовите билки и времето, в което се събират отделните части, начин на съхранение на билки, гъби и диви плодове. Основен интерес за участниците представляват изкупните цени на даровете на природата и пунктовете за изкупуването им.

4 1 2 3