logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

За нас

Център за устойчиво развитие на планината е учреден на 20.02.1997 година и е регистриран в Смолянски окръжен съд от известни в своята област и в обществото лекари, историци, философи, икономисти, журналисти, адвокати, инженери, педагози, еколози и др. ЦУРП е нестопанска, неполитическа и нерелигиозна организация. Има ясно формулирана мисия, стратегия и цели относно изследването на различни сфери от живота в региона, опазването на околната среда, осъществяване на проекти за устойчивото развитие на планината, усъвършенстване на местното самоуправление, спомагане развитието на евроинтеграцията и трансграничното сътрудничеството и др. Мисията на ЦУРП е да спомага чрез конкретни инициативи и дейности за информиране и включване на гражданите в решаването на общозначими за местната общност проблеми в екологичната, социалната, икономическата и културната сфери. Дейността на ЦУРП е насочена към хората, които живеят в условията на планината и цели да създаде повече предпоставки за по-устойчива жизнена среда за местната общност, както и създаване на работещи модели за стопански напредък и поминък, съчетани с екологичното използване на ресурсите на планината. Млади хора в неравностойно положение и от различни религиозни групи са основен фокус на реализираните проекти от сдружението през 1998-2008 г. са: “Нови хоризонти пред младите хора в неравностойно положение от училищата в с.Турян и с.Чокманово”, /Британския Ноу-Хау Фонд/;“Родопите се завръщат в Европа: съвременни аспекти на евроинтеграцията в област Смолян” /Делегация на ЕК в България/”; “Пътуващо младежко училище за религиозна толерантност – европейските норми за равни човешки права чрез етно-религиозен диалог” /Програма “Младеж”/;“Интеграция чрез информация – изграждане на комуникационна стратегия за преодоляване на безработицата в гр.Рудозем, с. Елховец и Чепинци” /Програма ФАР/.

Сдружение “Екосвят Родопи” е неполитическа и нерелигиозна организация. Учредена е през 1997 год. През 2002 год. е пререгистрирана като организация с нестопанска  цел в обществена полза. Сфера на дейност – Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда Реализирани проекти:  “Чуй младежите” по Програма „Младежта в действие“; “Младежки информационно-консултантски център  ЯКО /Яснота, Компетентност, Отговорност/” по Национална програма за младежта 2011-2015; „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политикаи „Насърчаване на активното гражданство на младите хора“ финансирани по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП и др.