logo logo

За живот в хармония с природата!

Граждански инициативи за устойчиво развитие

и опазване на околната среда

в селските общини на област Смолян

logo www.ngogrants.bg

Практикум в с. Барутин

На 06 септември 2015  г.  в село Барутин, община Доспат се проведе четвъртия практикум.

Екип за провеждане на практикум:

  • Лектор – д-р Емилян Попеску;
  • Фасилитатор – Анета Шехонова;
  • Организатор – Рабие Кьосева;
  • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 5 души ( от тях  5 на възраст до 29 г.).

Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включва: Разпознаване и събиране на масовите билки в района по маршрут: местност „Владово дере“.

Обучение в с. Барутин

На 04 и 05 септември 2015  г.  в село Барутин, община Доспат се проведе четвъртото двудневно обучение в местно кафене.

Екип за провеждане на обучението:

  • Лектор – д-р Емилян Попеску;
  • Фасилитатор – Анета Шехонова;
  • Организатор – Рабие Кьосева;
  • Експерт „Комуникация, визуализация и популяризиране“ – Лидия Арсова.

Участници: 5 души ( от тях  5 на възраст до 29 г.). В с. Барутин  младите хора са основно на работа в чужбина. В летния сезон жителите на селото основно са ангажирани със земеделие и поради тази причина нямаше голям интерес за участие в обучението.

Д-р Емилян Попеску представи на участниците в обучението следните теми, включени в обучителната програма за с. Барутин: Основни правила при събиране на билки, гъби и диворастящи плодове. Време и начин на събиране, рандемани. Основни изисквания за събиране на билки под разрешителен режим. Уведомления до РИОСВ, срокове на подаване. Качествени изисквания към билките, гъбите и диворастящите плодове. Ботаническа характеристика и употребяема част на плод синя хвойна , плод шипка и плод киселица. Ботаническа характеристика на черна боровинка. Използваема част-лист и плод. Мечо грозде-разпространение и използваема част. Опазване, възстановяване и рационално използване на лечебните растения.

Участниците в обучението: млади хора придобиха конкретни знания за биоразнообразието на територията на с. Барутин, разпознаване на масовите билки и времето, в което се събират отделните части, начин на съхранение на билки, гъби и диви плодове. Основен интерес за участниците представляват изкупните цени на даровете на природата и пунктовете за изкупуването им.

2 1